Filipine dating asia

filipine dating asia

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului consfințite de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de alte instrumente internaționale referitoare la drepturile omului la care participă părțile, precum și respectarea principiilor statului de drept, reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale ambelor părți și constituie un element esențial al prezentului acord. Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite.

Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera pentru a găsi soluții la schimbările climatice și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite pe plan internațional, inclusiv cele incluse în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Părțile își reafirmă atașamentul față de principiul bunei guvernanțe. Părțile convin ca acțiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfășoare în conformitate cu legislațiile, normele și regulamentele interne respective ale acestora.

Articolul 2 Obiectul cooperării Pentru a-și consolida relațiile bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog cuprinzător și să promoveze o mai bună cooperare între acestea în toate domeniile de interes comun prevăzute în prezentul acord. Articolul 4 Cooperarea bilaterală și regională Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare în cadrul prezentului acord, concomitent cu accentul pus viteza dating lowell ma chestiunile care țin de cooperarea între UE și Filipine, ambele părți, de comun acord, pot să desfășoare activități pe plan regional, ori printr-o combinație a celor două planuri, luând în considerare procesele decizionale regionale ale grupului regional în cauză.

Astfel, pentru a alege planul de cooperare adecvat, părțile filipine dating asia avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra tuturor părților interesate, precum și implicarea deplină a acestora, concomitent cu utilizarea optimă a filipine dating asia disponibile și asigurarea coerenței cu alte activități. Articolul 6 Cooperarea în domeniul drepturilor omului 1.

Părțile convin să coopereze în vederea promovării și protejării efective a tuturor drepturilor omului, inclusiv prin intermediul instrumentelor internaționale privind drepturile omului, la care acestea sunt părți.

Această cooperare se va desfășura prin intermediul unor activități convenite de către părți, inclusiv, printre altele: a sprijinirea dezvoltării și punerii în aplicare a planurilor naționale de acțiune privind drepturile omului; b promovarea sensibilizării cu privire la drepturile omului și a educației în acest domeniu; c consolidarea instituțiilor naționale cu filipine dating asia în domeniul drepturilor omului; d sprijinirea pe cât posibil a promovării instituțiilor regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului; e instituirea unui dialog efectiv între părți privind drepturile omului; precum și f cooperarea cu instituțiile din cadrul ONU cu atribuții în domeniul drepturilor omului.

Account Options

Articolul 7 Infracțiuni grave de interes internațional 1. Părțile recunosc faptul că cele mai grave filipine dating asia de interes internațional privind dreptul umanitar internațional, genocidul și alte crime împotriva umanității nu ar trebui să rămână filipine dating asia și că ar trebui asigurată urmărirea penală a acestor infracțiuni prin adoptarea de măsuri fie la nivel național, fie la nivel internațional, după caz, inclusiv prin intermediul Curții Penale Internaționale, în conformitate cu prevederile legale naționale relevante ale părților.

Părțile convin să poarte un dialog benefic privind aderarea universală la Statutul de la Roma, în conformitate cu legile relevante ale acestora, inclusiv furnizarea de asistență pentru consolidarea capacităților. Articolul 8 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora 1.

Părțile partea 18 rio ify că proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora, atât către actori statali, cât și nestatali, precum și de către aceștia, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru stabilitatea și securitatea internațională.

Părțile convin, prin urmare, să filipine dating asia și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea în totalitate și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor existente care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante, cum ar fi Rezoluția a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

filipine dating asia

Părțile filipine dating asia ca această dispoziție să reprezinte un element esențial al prezentului acord. În plus, părțile convin: - să ia măsurile necesare în vederea semnării și ratificării, cu respectarea deplină a procedurilor de ratificare ale părților, obligațiilor care le revin în temeiul altor instrumente internaționale relevante, inclusiv rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, sau să adere la acestea, după caz, și să le pună pe deplin în aplicare; - să instituie un sistem eficient de filipine dating asia al exporturilor naționale, care să controleze exportul și tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește armele de distrugere în masă, și care să prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor.

Părțile recunosc că punerea în aplicare a controalelor exporturilor nu ar filipine dating asia să împiedice cooperarea internațională privind materialele, echipamentele și tehnologiile în scopuri pașnice, în timp ce obiectivele utilizării în scopuri pașnice nu ar trebui să fie folosite ca o acoperire pentru proliferare.

Photo Gallery

Părțile convin să instituie un dialog politic constant care să susțină și să consolideze aceste elemente. De asemenea, filipine dating asia ar putea institui un dialog la nivel regional. Articolul 9 Arme de calibru mic și armament ușor 1. Părțile recunosc că traficul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, rezervele de material securizate în mod necorespunzător și răspândirea filipine dating asia reprezintă în continuare o amenințare importantă pentru pacea și securitatea internațională.

Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în vederea combaterii comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele din cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul filipine dating asia acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale.

Părțile se angajează să instituie un dialog politic constant cu scopul de a schimba opinii și informații și de a dezvolta o înțelegere comună a chestiunilor și a problemelor legate de comerțul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, precum și pentru a consolida capacitatea părților de a preveni, combate și eradica acest tip de comerț.

EUR-Lex - PC - RO

Articolul 10 Cooperarea pentru combaterea terorismului 1. Articolul 11 Cooperarea în domeniul administrației publice Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților în domeniul administrației publice. Cooperarea în acest domeniu poate include schimbul de opinii privind cele mai bune practici legate de metodele de gestionare, furnizarea de servicii, consolidarea capacității instituționale și aspecte legate de transparență.

filipine dating asia

Părțile se angajează într-un dialog filipine dating asia chestiuni comerciale bilaterale și multilaterale, precum și privind chestiuni legate de comerț, în vederea consolidării relațiilor comerciale bilaterale și a dezvoltării rolului sistemului de schimburi comerciale multilaterale în promovarea creșterii și a dezvoltării.

Părțile se angajează să promoveze dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale reciproce, pentru filipine dating asia le aduce la cel mai înalt nivel, în avantajul ambelor părți. Acestea se angajează să instituie condiții mai bune de acces la piață, prin eforturi menite să elimine obstacolele în calea comerțului, în special barierele netarifare, și să îmbunătățească transparența, ținând seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale în domeniu. Recunoscând că schimburile comerciale au un rol indispensabil în dezvoltare și că asistența acordată sub forma unor regimuri preferențiale de schimburi comerciale a contribuit la dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare beneficiare, părțile depun eforturi pentru intensificarea consultărilor privind acest tip de asistență, în deplină conformitate cu normele OMC.

Părțile se informează reciproc cu privire la evoluția politicilor comerciale și a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranța alimentară, politica în domeniul protecției consumatorului și politica de mediu, inclusiv gestionarea deșeurilor. Părțile încurajează dialogul și cooperarea în vederea dezvoltării relațiilor comerciale și investiționale dintre acestea, inclusiv soluționarea problemelor comerciale și filipine dating asia altor preocupări legate de comerț în domeniile menționate la articolele Articolul 13 Chestiuni sanitare și fitosanitare 1.

Părțile cooperează în cu prioritate scăzută siguranței alimentelor și al filipine dating asia sanitare și fitosanitare SPS în vederea protejării vieții sau sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor pe teritoriul părților.

Părțile discută și fac schimb de informații cu privire la măsurile respective luate de acestea, astfel cum sunt definite în Acordul OMC privind măsurile sanitare și fitosanitare, Convenția internațională pentru protecția plantelor CIPPde Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor OIE și Comisia Codex Alimentarius Codexcum ar fi legislația, normele și reglementările, certificarea, inspecția și procedurile de supraveghere, inclusiv procedurile pentru aprobarea elaborării și punerii în aplicare a principiilor zonării.

Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților privind chestiunile sanitare și fitosanitare și, dacă este cazul, privind bunăstarea animalelor.

Introduceți datele pentru a vedea cele mai recente prețuri și oferte pentru hoteluri din Manila

Părțile stabilesc în timp util un dialog cu privire la chestiunile sanitare și fitosanitare, la cererea uneia dintre părți privind examinarea unor astfel de chestiuni și a altor aspecte conexe urgente prevăzute la prezentul articol. Părțile desemnează puncte de contact pentru comunicarea cu privire la aspectele prevăzute la prezentul articol.

Articolul 14 Bariere tehnice în calea comerțului 1. Părțile convin că acțiunile de cooperare în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și evaluărilor conformității constituie un obiectiv-cheie pentru dezvoltarea comerțului.

filipine dating asia

Părțile promovează aplicarea standardelor internaționale, cooperează și fac schimb de informații referitoare la standarde, proceduri de evaluare a conformității și regulamente tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului BTC.

În acest scop, părțile convin să stabilească în timp util un dialog privind chestiunile legate de BTC la cererea uneia dintre părți și să desemneze puncte de contact pentru comunicarea cu privire la chestiunile prevăzute la prezentul articol. Cooperarea în materie de BTC se poate desfășura, inter aliasub formă de dialog, proiecte comune, asistență tehnică și programe de consolidare a capacității.

Davao Investment Conference (ICON)

Articolul 15 Regimul vamal și facilitarea schimburilor comerciale 1. Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de a simplifica procedurile de import și export, precum și alte proceduri vamale, de a spori transparența normelor comerciale și vamale, de a dezvolta cooperarea vamală și de a elabora mecanisme efective de asistență administrativă reciprocă și, de asemenea, de a promova convergența opiniilor și acțiunile comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea schimburilor comerciale.

Părțile vor acorda o atenție deosebită consolidării dimensiunii de securitate și filipine dating asia a comerțului internațional, asigurării unei aplicări efective și eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, precum și asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea schimburilor comerciale și lupta împotriva fraudei și a neregulilor.

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părțile își exprimă interesul de a examina posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal și asistența reciprocă, în cadrul instituțional stabilit în prezentul acord.

Alegeţi limba

Părțile continuă să mobilizeze resurse de asistență tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în materie vamală și facilitarea schimburilor comerciale în temeiul prezentului acord, astfel cum se convine de către părți. Articolul 16 Investiții Părțile încurajează intensificarea fluxului de investiții prin promovarea unui climat pentru investiții reciproce atractiv și stabil, prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis și nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea filipine dating asia administrative filipine dating asia vederea facilitării fluxurilor investiționale, în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părților.

Articolul 17 Politica în domeniul concurenței 1. Părțile promovează stabilirea și menținerea normelor de concurență și a autorităților însărcinate cu punerea în aplicare a acestora.

  • Cele mai bune 10 hoteluri din Manila, Filipine (Prețuri de la 74 lei)
  • Bang online dating
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Acestea promovează aplicarea normelor menționate în mod efectiv, nediscriminatoriu și transparent pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective. În acest scop, părțile se angajează în activități de consolidare a capacităților în domeniul politicii de concurență sub rezerva disponibilității finanțării pentru astfel de activități în cadrul instrumentelor și programelor de cooperare ale părților.

Meniu de navigare

Articolul 18 Servicii 1. Părțile convin asupra unui dialog consecvent având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la cadrele de reglementare ale părților, promovarea accesului la piețele acestora, inclusiv comerțul electronic, promovarea accesului la sursele de capital și de tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între părți și pe piețele din țări terțe.

Recunoscând competitivitatea sectorului serviciilor de care dispune fiecare parte, acestea se angajează să poarte discuții cu privire la exploatarea oportunităților oferite de comerțul cu servicii pe piețele filipine dating asia dintre ele. Articolul 19 Drepturile de proprietate intelectuală 1.

Părțile reafirmă importanța deosebită pe care o acordă protecției drepturilor de proprietate intelectuală PI și se angajează să instituie măsurile corespunzătoare în vederea asigurării unei protecții adecvate și eficiente și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală asigurându-se, în același timp, că astfel de măsuri sunt în conformitate cu cele mai bune practici și cu normele internaționale pe care părțile s-au angajat să le respecte. Părțile își acordă reciproc asistență pentru identificarea și punerea filipine dating asia aplicare a programelor legate de PI, care contribuie la promovarea inovației tehnologice, la transferul voluntar de tehnologie și la formarea resurselor umane și cooperează în punerea în aplicare a agendei de dezvoltare în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale OMPI.

Părțile convin să consolideze cooperarea privind indicațiile geografice, inclusiv protecția acestora, precum și cea în domeniul protecției soiurilor de plante, luând în considerare, printre altele și dacă este cazul, rolul Uniunii internaționale pentru protecția noilor soiuri de plante UPOV.

Părțile fac schimb de informații și de experiență în materie de practici privind proprietatea intelectuală, prevenirea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală - în special lupta împotriva contrafacerii și pirateriei — în special prin intermediul cooperării vamale și a altor filipine dating asia adecvate de cooperare, precum și prin crearea și consolidarea organizațiilor de control și protecția acestor drepturi.

Părțile recunosc importanța deosebită a statului de drept și a filipine dating asia tuturor instituțiilor relevante.

Ațiputeafiinteresat