Se datorează și curte același lucru,

se datorează și curte același lucru

Articolul 1.

se datorează și curte același lucru afrikaans dating

Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 12 septembriecu nr.

În motivare, reclamanții au arătat că sunt consilieri de probațiune în cadrul Serviciului de Probațiune Vaslui, angajați în cadrul Ministerului Justiției - Direcția Națională de Probațiune. Până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. În privința personalului din probațiune, această valoare de referință sectorială la care s-a raportat angajatorul, începând cu 9 aprilienu a fost cea aplicată pentru întreaga familie ocupațională din justiție.

Ulterior, prin O. Deși pârâții sunt obligați, în temeiul O. După evocarea diferențelor dintre cele două tipuri de dobândă, reclamanții au conchis că pârâții datorează dobândă legală penalizatoare de la data scadenței fiecărei indemnizații lunare și până la data plății. În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. Pârâtul Ministerul Justiției a depus întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive, având în vedere că nu are atribuții în legătură cu plata drepturilor salariale ale personalului Direcției Naționale de Probațiune.

Pârâta Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată, arătând că situația creșterii etapizate a valorii de referință sectorială, ca urmare a pronunțării arlington va dating hotărâri judecătorești pentru angajați se datorează și curte același lucru alte instituții și aparținând altor categorii profesionale, poate fi asimilată cazului fortuit se datorează și curte același lucru de art.

Aceeași parte a susținut că nu avea posibilitatea și nici obligația legală de a cunoaște modul de soluționare a proceselor judecate în materia salarizării pentru categoriile profesionale din cadrul altor instituții publice.

  1. Referit de Cuprinsul Actului referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalitățiÎNALTA CURTE,I.
  2. "Черт побери, - подумала Николь.
  3. Viteză dating woodbridge ontario
  4. Первую ночь Николь спала между Элли и Никки; Макс, Эпонина и Мариус улеглись на противоположной стороне комнаты возле стола и шести стульев, составлявших всю мебель в этом жилом помещении.
  5. DECIZIE 75 07/12/ - Portal Legislativ
  6. DECIZIE 12 22/02/ - Portal Legislativ
  7. Словно пережитое запятнало .

Prin Sentința civilă nr. Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că reclamanții sunt consilieri de probațiune în cadrul Serviciului de Probațiune Vaslui, fiind angajați ai Direcției Naționale de Probațiune.

Browser incompatibil

Din interpretarea coroborată a art. În cazul executării cu întârziere a obligației de plată a unei sume de bani, indiferent de izvorul contractual sau delictual al obligației, daunele-interese sub forma dobânzii legale se datorează fără a fi necesară dovedirea unui prejudiciu.

Dobânda datorată de debitor pentru neîndeplinirea obligației la scadență poartă denumirea de dobândă penalizatoare, potrivit art. Prin raportare la aceste considerații, s-a reținut că pârâta este un reprezentant al statului și, în calitate de instituție bugetară implicată în plata drepturilor salariale, îi este imputabilă, din punct de vedere delictual, executarea cu întârziere a creanțelor.

În acest context, tribunalul a apreciat că reclamanții sunt îndreptățiți să obțină de la pârâtă daune-interese constând în dobânda legală penalizatoare aferentă sumelor achitate cu întârziere, începând cu luna septembrie și până la data plății.

Împotriva acestei sentințe pârâta a declarat apel, prin care a solicitat schimbarea hotărârii atacate în sensul respingerii acțiunii. În motivarea căii de atac, a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material referitoare la condițiile de acordare a dobânzii legale penalizatoare și a normelor care reglementează cazul fortuit.

În acest sens, apelanta a arătat că s-a aflat într-o situație circumscrisă unui caz fortuit cu privire la plata diferențelor salariale rezultate în urma creșterii valorii de referință sectorială prin asimilare cu alte categorii profesionale.

În aceste condiții, a subliniat că nu i se poate imputa neplata la scadență ori plata cu întârziere a drepturilor salariale datorate, deoarece, la presupusa dată scadentă, drepturile respective nu existau, ele fiind acordate abia la data de 19 iulieprin O.

Astfel, majorarea succesivă a valorii de referință sectorială, ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești pentru angajații altor instituții și aparținând altor categorii profesionale, poate fi asimilată unui caz fortuit.

Prin urmare, apelanta a învederat că prima instanță a aplicat în mod mecanic prevederile referitoare la acordarea dobânzii legale penalizatoare în caz de neplată la scadență a unei obligații bănești, deoarece nu a ținut seama de modul în care s-a născut obligația respectivă.

Intimații-reclamanți au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat. În apărare, au susținut că drepturile salariale le-au fost recunoscute, prin O.

Prejudiciul suferit prin eșalonarea succesivă a plății drepturilor salariale nu poate fi considerat acoperit integral prin actualizarea creanțelor cu rata inflației și prin plata dobânzii remuneratorii.

se datorează și curte același lucru castlemaine dating

De asemenea, pronunțarea unor hotărâri judecătorești favorabile angajaților din justiție și adoptarea de către guvern a unei ordonanțe de eșalonare a drepturilor salariale restante nu reprezintă cazuri fortuite care ar înlătura prezumția de culpă a angajatorului în executarea obligației de plată a drepturilor salariale restante, întrucât acestor împrejurări le lipsesc caracteristicile esențiale ale cazului fortuit.

Intimatul-pârât a formulat întâmpinare, prin care a susținut că soluția de admitere a excepției lipsei calității sale procesuale pasive a intrat în autoritate de lucru judecat, deoarece nu a fost criticată prin cererea de apel.

se datorează și curte același lucru ateist dating site- ul

Motivele reținute de titularul sesizării cu privire la admisibilitatea procedurii Asupra admisibilității sesizării, instanța de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. În acest sens, a arătat că de lămurirea chestiunii referitoare la interpretarea și aplicarea art.

Chestiunea de drept enunțată este nouă, deoarece Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat asupra acestei chestiuni printr-o altă hotărâre. Cu privire la condiția noutății, instanța de trimitere a menționat că, deși prin Decizia nr. În consecință, este necesară unificarea, pe cale interpretativă, a aplicării unor dispoziții normative noi.

Totodată, s-a arătat că practica judiciară nu s-a cristalizat în privința aplicării dispozițiilor O. Sesizarea vizează modalitatea de stabilire a daunelor-interese aferente sumelor datorate de ordonatorii de credite, cu impact direct asupra fondului bugetar, fiind astfel necesară intervenția instanței supreme pentru evitarea unor abordări jurisdicționale diferite.

Chestiunea de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, se datorează și curte același lucru evidențelor Înaltei Curți de Casație și Justiție. Punctele de vedere ale părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Apelanta a apreciat că nu se poate acorda dobânda penalizatoare pentru perioada anterioară emiterii ordinelor de stabilire a drepturilor salariale și nici pentru perioada ulterioară emiterii acelorași ordine.

În argumentarea acestei opinii, a arătat că O. În raport cu prevederile art. Întrucât O. Ca atare, raporturile juridice aferente perioadei cuprinse între 9 aprilie și 30 iuniecu privire la drepturile constatate prin O.

Efectele produse de acest act normativ se reflectă asupra scadenței obligației și, implicit, asupra dreptului la plata dobânzii penalizatoare. Astfel, acordarea prin O. În aceste condiții, dobânda remuneratorie se acordă pentru perioada anterioară termenelor de scadență prevăzute pentru fiecare an din intervalul și se calculează retroactiv până se datorează și curte același lucru data emiterii actului administrativ, potrivit art.

Stabilirea unei scadențe ulterioare prin O. Ca atare, dobânda penalizatoare nu poate fi acordată pentru perioada cuprinsă între 9 aprilie și 30 iunie și nici pentru perioada ulterioară, până la împlinirea termenelor de scadență reglementate de O. Dobânda remuneratorie poate fi cumulată cu dobânda penalizatoare doar în situația nerespectării termenelor de scadență instituite prin art.

Or, drepturile aferente anului au fost achitate în termen, iar cele aferente anilor vor fi scadente cel mai târziu la datele de 31 decembrie a fiecăruia dintre acești ani. Intimații-reclamanți au arătat că nu este admisibilă sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, întrucât dispozițiile legale referitoare la acordarea dobânzii penalizatoare și remuneratorii nu sunt susceptibile de interpretări diferite.

În acest sens au menționat că cele se datorează și curte același lucru tipuri de dobânzi se pot cumula. Astfel, din conținutul art. Chiar dacă chestiunea de drept invocată are legătură cu dezlegarea cauzei, aceasta nu îndeplinește cerința de a fi o veritabilă și reală problemă de drept, născută dintr-un text de lege incomplet sau neclar, susceptibil de interpretări diferite.

De asemenea, nu este îndeplinită nici cerința noutății chestiunii de drept. Astfel, aceleași părți au subliniat că noutatea chestiunii de drept invocate s-a pierdut pe măsură ce chestiuni de drept similare au primit dezlegări din partea instanțelor în urma unei interpretări a dispozițiilor legale incidente, opiniile jurisprudențiale izolate sau cele pur subiective neputând constitui temei declanșator al mecanismului pronunțării unei hotărâri prealabile.

Referitor la dificultatea chestiunii de drept, respectiv a clarității textului legal pe care este întemeiată acțiunea, s-a arătat că solicitarea de acordare a dobânzii penalizatoare este întemeiată pe dispozițiile O.

Dispozițiile O. Scadența sumelor provenite din diferențele salariale este la data dating în ocala 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, începând din luna maiconform O. Astfel, de la data împlinirii termenului scadenței și până la data plății fiecărei sume, angajatorul datorează dobândă penalizatoare, conform O.

Chiar dacă obligația de plată a drepturilor salariale restante a fost eșalonată, aceasta este scadentă prin raportare la art.

se datorează și curte același lucru dating ultimatum

Acceptarea unei părți din drepturile salariale restante nu are semnificația renunțării la drepturile ce se cuvin în integralitatea lor, dobânda penalizatoare fiind asimilată veniturilor salariale și impozitată ca atare. Așadar, acordarea dobânzii penalizatoare depinde de momentul scadenței, iar nu de termenele de eșalonare la plată.

Prin urmare, normele care reglementează modul de acordare a dobânzii penalizatoare sunt clare, nefiind astfel necesară sesizarea instanței supreme în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Completul de judecată al instanței de sesizare a apreciat că, în sistemul de clasificare a actelor normative, O. În consecință, O. În cazul acțiunilor având ca obiect obligarea angajatorului din sistemul de justiție la asigurarea salarizării la nivelul maxim, în raport cu valoarea de referință sectorială recunoscută prin hotărâri judecătorești, practica judiciară recunoaște salariaților dreptul la plata daunelor-interese constând în dobânda penalizatoare, de la data de când erau datorate diferențele, în temeiul art.

Faptul că, după emiterea ordinelor de recunoaștere a drepturilor salariale restante, orice acțiune judiciară a salariaților de obligare a angajatorului la plată ar fi prematură nu trebuie să conducă la privarea acestora de dreptul la o dezdăunare completă, inclusiv în privința beneficiului de care au fost lipsiți lucrum cessans. În această interpretare, dobânda penalizatoare este raportată la scadența lunară a obligației de plată a salariului, astfel încât eșalonarea la plată instituită se datorează și curte același lucru O.

Cu toate acestea, divergența în cadrul completului de judecată al instanței de sesizare vizează întinderea temporală a dobânzii penalizatoare și consecințele recunoașterii prin O. Astfel, într-o opinie, se datorează și curte același lucru apreciat că O. În consecință, dobânda accesorie creanței principale nu poate opera decât în temeiul dreptului comun și numai în afara sferei de acțiune a actului normativ derogatoriu.

În condițiile în care O. Deși O. Având în vedere că dreptul recunoscut este unul salarial, acesta este guvernat de regulile aplicabile dreptului muncii, fiind astfel purtător de dobânzi penalizatoare de la data scadenței lunare și până la data de 18 iulie Începând cu data de 19 iulie devin aplicabile exclusiv prevederile O.

Ațiputeafiinteresat